Kdo smo

»INVALID« združenje gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Brežice. V nadaljevanju Združenje je bilo ustanovljeno in registrirano 19.03.2002. Smo eno izmed društev soustanoviteljic Zveze društev »INVALID«. Sklep je bil potrjen na zboru članov 13.3.2004, ustanovna skupščina pa je bila 24.4.2004.

Združenje je enakopravni član Zveze »INVALID« s sedežem v Velenju, za izvajanje enotne socialno varstvene
politike in skupno dogovorjenih nalog s področja varstva invalidov v Republiki Sloveniji.

»I N V A L I D«
ZDRUŽENJE GIBALNO OVIRANIH IN OSEB Z INVALIDNOSTJO BREŽICE
TRG JOŽETA TOPORIŠIČA 2, 8250 BREŽICE

Davčna številka: 37400568
Matična številka: 1187163

q

Odgovorna oseba
Anton Berkovič

»INVALID« združenje gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Brežice
( Združenje »INVALID« Brežice)

Združenje je prostovoljno, neodvisno, samostojno, nestrankarsko in nepridobitno združenje, v katero se združujejo invalidi zaradi ugotavljanja, zagovarjanja in zadovoljevanja svojih posebnih potreb, medsebojne pomoči in uresničevanja in zastopanja svojih posebnih interesov na državni in lokalni ravni.

Združenje »INVALID« Brežice je na podlagi Zakona o invalidskih organizacijah (Ur.l.RS, št. 108/2002) s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti podeljen status invalidske organizacije. Združenje je pravna oseba zasebnega prava. Združenje deluje na celotnem območju občine Brežice, RS in izven ter ima organizirano mrežo članov izvršnega odbora tako, da pokriva vsak kraj v občini.

Združenje »INVALID« Brežice vključuje:

– Invalide I., II. In III. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

– Druge invalidne osebe, ki zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar in oviranosti, ki jih pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo same delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega in družbenega življenja v okolju, v katerem živijo. Poseben poudarek je na ciljni skupini gibalno oviranih invalidov z okvaro hrbtenice in okončin, vnetne in degenerativne bolezni sklepov, revmatična obolenje, osteoporoza, poškodbe gibal in slično.

– Zakonite zastopnike invalidov in

– Druge pravne in fizične osebe, ki na različne načine podpirajo delovanje društva.

 

Namen

Dejavnosti

DEJAVNOST ZDRUŽENJA »INVALID« BREŽICE

 je zasnovana na načelu demokratičnosti pri oblikovanju odločitev in samem odločanju ter na načelu prostovoljnosti pri vključevanju v društvo.
Z organiziranimi oblikami dela in povezovanja članov društva, društvo omogoča in zagotavlja:
· boljše in lažje povezovanje
· organiziranje ter informiranje invalidov in organov združenja
· lažje vključevanje vseh invalidov v delo združenja
· uresničevanje ciljev društva v bivalnem in delovnem okolju invalidov

TEMELJNI NEPRIDOBITNI CILJI DELOVANJA ZDRUŽENJA

· uveljavljanje človekovih pravic invalidov in oseb z invalidnostjo
· nediskriminacijo invalidov in oseb z invalidnostjo
· socialno pravičnost in enake možnosti invalidov in oseb z invalidnostjo
· vzpodbujanje invalidov za opiranje na lastne moči in sposobnosti
· avtonomnost invalidov kot uporabnikov storitev
· razvijanje športno rekreativne, kulturne in družabne dejavnosti za invalide in oseb z invalidnostjo
· ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo invalidov in oseb z invalidnostjo
· izvajanje posebnih socialnih programov
· skrbi za vključevanje in širitev članstva na svojem področju

TEMELJNO POSLANSTVO ZDRUŽENJA INVALID BREŽICE PREDSTAVLJA IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV NA LOKALNI IN DRŽAVNI RAVNI

· posebni socialni programi na lokalni ravni
· posebni socialni programi na državni ravni
· društveni programi
· občina po meri invalidov
· namenitev dela dohodnine za združenje

Programi, ki jih združenje izvaja na lokalni ravni

1. INVALIDOM IN OSEBAM Z INVALIDNOSTJO PRIREJEN ŠPORT

Redna športna dejavnost, ki je strokovno vodena in organizirana, ima poleg zdravstvenega tudi velik socialni in povezovalni vidik. Dokazano je, da dejavni invalidi niso v breme svojcem in okolju, da manj obolevajo, delujejo konstruktivno in niso destruktivni do svojega telesa, psihe in drugih ljudi. Program je pripravljen tako, da pomaga ohranjati in izboljševati telesne funkcije ter pomaga pri socializaciji invalidov v družbo. Vadba in tekmovalnost invalidom dvigne samozavest in izboljša predstavo o sebi.

2. PLAVANJE IN VADBA V VODI KOT TERAPEVTSKO SREDSTVO

Plavanje in vadba v vodi je ena najprimernejših dejavnosti za invalide s prizadeto motoriko, omogoča samostojnost pri gibanju, krepi telesne sposobnosti in ugodno vpliva na duševno počutje. Voda omogoča več samostojnega gibanja, kar je zelo pomembno za tiste, ki so odvisni od ortopedskih pripomočkov, kot tudi tistih, ki jim šibkost skeletnega mišičevja na kopnem ne omogoča prostega in nemotenega gibanja. Plavanje in vadba v vodi pozitivno vpliva tudi na srčno-žilni, dihalni, kostno-mišični in živčni sistem. Še posebej priporočljivo je za invalide, ki imajo bolečine v hrbtenici in nogah, saj v vodi ne nosijo svoje celotne teže.

3. USPOSABLJANJE ORTOPEDSKO GIBALNO OVIRANIH INVALIDOV ZA SAMOSTOJNO ŽIVLJENJE

Program je namenjen preprečevanju in izboljšanju deformacij, bolezni in poškodb gibal. Z izvajanjem programa poskušamo zmanjšati bolečine in okorelost spodnjih in zgornjih okončin, vratu in hrbtenice. Gibanje je za kvaliteto življenja zelo pomembno, zato je priporočljiva redna vadba, kar pomeni izvajanje ustreznih vaj glede na vrsto obolelosti ali invalidnosti. Z rednim izvajanjem vaj ima uporabnik večje možnosti za premagovanje težav ter lažjo vključenost v okolico.

4. POMOČ INVALID INVALIDU

Invalidi imajo zaradi svojega fizičnega in psihičnega stanja zelo veliko težav. Odražajo se v obliki poslabšanja gmotnega stanja, otežene osebne nege, poslabšanju ali neustreznosti stanovanjskih razmer, zdravstvene nege, medsebojnega razumevanja ter osnovne oskrbe in preskrbe. Cilj programa je izboljšanje navedenih težav z obiski prostovoljcev na domu in razne manjše pomoči. S tem se krepijo stiki z ljudmi, sklepajo se nova poznanstva in prijateljstva, sprošča se stres in napetost ter si pomagajo pri osamljenosti.

5. USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE - DELAVNICE USTVARJALNOSTI

Program usposabljanje za aktivno življenje-delavnice ustvarjalnosti ima za gibalno ovirane invalide zelo velik pomen. Z interesnimi dejavnostmi je omogočeno odkrivanje področij, ki niso opredeljena v ostalih posebnih socialnih programih. Uporabniki odkrivajo svoje talente, razvijajo in ohranjajo senzomotorične sposobnosti, kreativnost, vztrajnost in disciplino. Vsebine programov osvobajajo, pomirjajo in rešujejo strah pred nemočjo. Program pomaga tudi pred izolacijo in socialno izključenostjo. Z udeležbo v programu uporabniki izkoristijo prosti čas, krepi se družabništvo, samozavest in zaupanje v svoje sposobnosti.

6. PROGRAMI ZDRUŽENJA

To so dejavnosti, ki jih združenje »INVALID« Brežice izvaja v lastni režiji in po želji uporabnikov, kot so razni izleti, srečanja v naravi, pikniki, ogled predstav in podobno.

Programi, ki jih združenje izvaja na državni ravni

1. Ohranjanje in izboljšanje zdravja invalidov in oseb z invalidnostjo v slovenskih zdraviliščih

2. Invalidom in osebam z invalidnostjo prirejeni šport in rekreacija

3. Organizacija in izvedba srečanj likovnih in kulturnih skupin invalidnih oseb

4. Medgeneracijsko sožitje za kakovost življenja

 

k

Častno razsodišče

Predsednica Barbič Jožica
Berkovič Majda
Markič Zinka

Upravni odbor

Berkovič Anton – predsednik
Barbič Milan
– podpredsednik
Jurkas Majda
Čulk Boris
Keržan Martina
Varlec Ana
Rožman Ljudmila
Fuks Vera
Podvinski Ivanka
Šitnik Milena

Nadzorni odbor

Godler Franci – predsednik
Krajnc Rozalija
Duhanič Vinko