Kdo smo

»INVALID« društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Podvelka-Brezno je eno izmed društev soustanoviteljic Zveze društev »INVALID«. Sklep je bil potrjen na zboru članov v letu 2004.

Društvo je enakopravni član Zveze »INVALID« s sedežem v Velenju, za izvajanje enotne socialno varstvene politike in skupno dogovorjenih nalog s področja varstva invalidov v Republiki Sloveniji. Sicer pa naše Društvo deluje že od 28.10.1998. Trenutno je v društvu včlanjenih 94 članov iz vaških skupnosti Podvelka, Brezno, Lehen, Ožbalt,
Kapla ter nekaj članov iz Remšnika.

»I N V A L I D«
DRUŠTVO GIBALNO OVIRANIH IN OSEB Z INVALIDNOSTJO PODVELKA-BREZNO
Podvelka 19, 2363 Podvelka

Davčna številka: 78861136
Matična številka: 1143395000

q

Odgovorna oseba
Avgust Vrečko

»INVALID« društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Podvelka-Brezno
( Društvo »INVALID« Podvelka-Brezno)

je prostovoljno, neodvisno, samostojno, nestrankarsko in nepridobitno združenje, v katero se združujejo invalidi zaradi ugotavljanja, zagovarjanja in zadovoljevanja svojih posebnih potreb, medsebojne pomoči in uresničevanja in zastopanja svojih posebnih interesov na državni in lokalni ravni.

Društvu »INVALID« Podvelka-Brezno je na podlagi Zakona o invalidskih organizacijah (Ur.l.RS, št. 108/2002) s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti podeljen status invalidske organizacije.

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Društvo deluje na celotnem območju občine Podvelka in ima organizirano mrežo članov upravnega odbora tako, da pokriva vsak kraj v občini.

Društvo »INVALID« Podvelka-Brezno vključuje:

– Invalide I., II. In III. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

– Druge invalidne osebe, ki zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar in oviranosti, ki jih pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo same delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega in družbenega življenja v okolju, v katerem živijo. Poseben poudarek je na ciljni skupini gibalno oviranih invalidov z okvaro hrbtenice in okončin, vnetne in degenerativne bolezni sklepov, revmatična obolenje, osteoporoza, poškodbe gibal in slično.

– Zakonite zastopnike invalidov in

– Druge pravne in fizične osebe, ki na različne načine podpirajo delovanje društva.

 

Namen

Dejavnosti

DEJAVNOST DRUŠTVA »INVALID« PODVELKA-BREZNO

 je zasnovana na načelu demokratičnosti pri oblikovanju odločitev in samem odločanju ter na načelu prostovoljnosti pri vključevanju v društvo.
Z organiziranimi oblikami dela in povezovanja članov društva, društvo omogoča in zagotavlja:
· boljše in lažje povezovanje
· organiziranje ter informiranje invalidov in organov društva
· lažje vključevanje vseh invalidov v delo društva
· uresničevanje ciljev društva v bivalnem in delovnem okolju invalidov

TEMELJNI NEPRIDOBITNI CILJI DELOVANJA DRUŠTVA

· uveljavljanje človekovih pravic invalidov in oseb z invalidnostjo
· nediskriminacijo invalidov in oseb z invalidnostjo
· socialno pravičnost in enake možnosti invalidov in oseb z invalidnostjo
· vzpodbujanje invalidov za opiranje na lastne moči in sposobnosti
· avtonomnost invalidov kot uporabnikov storitev
· razvijanje športno rekreativne, kulturne in družabne dejavnosti za invalide in oseb z invalidnostjo
· ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo invalidov in oseb z invalidnostjo
· izvajanje posebnih socialnih programov
· skrbi za vključevanje in širitev članstva na svojem področju

TEMELJNO POSLANSTVO DRUŠTVA INVALID VUZENICA PREDSTAVLJA IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV NA LOKALNI IN DRŽAVNI RAVNI

· posebni socialni programi na lokalni ravni
· posebni socialni programi na državni ravni
· društveni programi
· občina po meri invalidov
· namenitev dela dohodnine za društvo

Programi, ki jih društvo izvaja na lokalni ravni

1. INVALIDOM IN OSEBAM Z INVALIDNOSTJO PRIREJEN ŠPORT

Redna športna dejavnost, ki je strokovno vodena in organizirana, ima poleg zdravstvenega tudi velik socialni in povezovalni vidik. Dokazano je, da dejavni invalidi niso v breme svojcem in okolju, da manj obolevajo, delujejo konstruktivno in niso destruktivni do svojega telesa, psihe in drugih ljudi. Program je pripravljen tako, da pomaga ohranjati in izboljševati telesne funkcije ter pomaga pri socializaciji invalidov v družbo. Vadba in tekmovalnost invalidom dvigne samozavest in izboljša predstavo o sebi. Udeležba na tekmovanjih in doseganje rezultatov pa je še dodatna spodbuda za vsakega posameznika. Vodja programa: g. Mihael ČREŠNIK

2. PLAVANJE IN VADBA V VODI KOT TERAPEVTSKO SREDSTVO

Plavanje in vadba v vodi je ena najprimernejših dejavnosti za invalide s prizadeto motoriko,
omogoča samostojnost pri gibanju, krepi telesne sposobnosti in ugodno vpliva na duševno
počutje. Voda omogoča več samostojnega gibanja, kar je zelo pomembno za tiste, ki so odvisni
od ortopedskih pripomočkov, kot tudi tistih, ki jim šibkost skeletnega mišičevja na kopnem ne
omogoča prostega in nemotenega gibanja. Plavanje in vadba v vodi pozitivno vpliva tudi na
srčno-žilni, dihalni, kostno-mišični in živčni sistem. Še posebej priporočljivo je za invalide, ki imajo
bolečine v hrbtenici in nogah, saj v vodi ne nosijo svoje celotne teže.
Plavanje organiziramo 1-2 x letno, saj nimamo primernih term v bližini in so stroški prevoza
relativno visoki. Vodja programa: ga. Danica ČREŠNIK

3. POMOČ INVALID INVALIDU

Invalidi imajo zaradi svojega fizičnega in psihičnega stanja zelo veliko težav. Odražajo se v obliki
poslabšanja gmotnega stanja, otežene osebne nege, poslabšanju ali neustreznosti stanovanjskih
razmer, zdravstvene nege, medsebojnega razumevanja ter osnovne oskrbe in preskrbe. Cilj
programa je izboljšanje navedenih težav z obiski prostovoljcev na domu in razne manjše pomoči.
S tem se krepijo stiki z ljudmi, sklepajo se nova poznanstva in prijateljstva, sprošča se stres in
napetost ter si pomagajo pri osamljenosti. Uporabnike obiskujemo čisto po njihovih željah in
potrebah, večinoma pa je to 1 x tedensko.
Vodja programa ga. Helena ROBNIK

4. USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE - DELAVNICE USTVARJALNOSTI

Program usposabljanje za aktivno življenje-delavnice ustvarjalnosti ima za gibalno ovirane
invalide zelo velik pomen. Z interesnimi dejavnostmi je omogočeno odkrivanje področij, ki niso
opredeljena v ostalih posebnih socialnih programih. Uporabniki odkrivajo svoje talente, razvijajo
in ohranjajo senzomotorične sposobnosti, kreativnost, vztrajnost in disciplino. Vsebine programov
osvobajajo, pomirjajo in rešujejo strah pred nemočjo. Program pomaga tudi pred izolacijo in
socialno izključenostjo. Z udeležbo v programu uporabniki izkoristijo prosti čas, krepi se
družabništvo, samozavest in zaupanje v svoje sposobnosti.
Ker smo si pridobili tudi certifikat kakovosti, nekatere svoje izdelke prodamo po simbolični ceni in
s tem pripomoremo k še boljšemu poslovanju našega društva.
Udeležujemo se različnih razstav in s tem pridobimo nove ideje za naše delo.
Vodja programa: ga. Irena FLORJANČIČ

5. OSTALI PROGRAMI

Vsako leto ob dnevu invalida občine Podvelka – zadnja sobota v juliju, ki je v sklopu
občinskega praznika občine Podvelka organiziramo tekmovanje v ruskem kegljanju za
vsa društva, podjetnike, vaške skupnosti… naše občine
Izvajamo program miselnih delavnic
Izlet
Družabna srečanja
Nekaj od tega je sofinancirano s strani občine, nekaj pa v lastni režiji.

Programi, ki jih društvo izvaja na državni ravni

1. Ohranjanje in izboljšanje zdravja invalidov in oseb z invalidnostjo v slovenskih zdraviliščih

2. Invalidom in osebam z invalidnostjo prirejeni šport in rekreacija

3. Organizacija in izvedba srečanj likovnih in kulturnih skupin invalidnih oseb

4. Medgeneracijsko sožitje za kakovost življenja

 

Upravni in nadzorni odbor

Avgust VREČKO – predsednik
Mihael ČREŠNIK – podpredsednik, praporščak
Olga ROTOVNIK – računovodstvo, blagajna…
Helena ROBNIK – tajništvo
Lilijana KUMER
Rajko TERTINEK
Peter VILTUŽNIK
Irena FLORJANČIČ – predsednica nadzornega odbora
Ana ALTBAUER