Kdo smo

»INVALID« društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Vuzenica je eno izmed društev soustanoviteljic Zveze društev »INVALID«. Sklep je bil potrjen na zboru članov 13.3.2004, ustanovna skupščina pa je bila 24.4.2004.

Društvo je enakopravni član Zveze »INVALID« s sedežem v Velenju, za izvajanje enotne socialno varstvene politike in skupno dogovorjenih nalog s področja varstva invalidov v Republiki Sloveniji.

»I N V A L I D«
DRUŠTVO GIBALNO OVIRANIH IN OSEB Z INVALIDNOSTJO VUZENICA
Sejmarska ulica 2, 2367 Vuzenica

Davčna številka: 73616729
Matična številka: 1143727

q
Odgovorna oseba
Antonija Miško

»INVALID« društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Vuzenica
( Društvo »INVALID« Vuzenica)

je prostovoljno, neodvisno, samostojno, nestrankarsko in nepridobitno združenje, v katero se združujejo invalidi zaradi ugotavljanja, zagovarjanja in zadovoljevanja svojih posebnih potreb, medsebojne pomoči in uresničevanja in zastopanja svojih posebnih interesov na državni in lokalni ravni.

Društvu »INVALID« Vuzenica je na podlagi Zakona o invalidskih organizacijah (Ur.l.RS, št. 108/2002) s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti podeljen status invalidske organizacije.

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Društvo deluje na celotnem območju občine Vuzenica in ima organizirano mrežo članov izvršnega odbora tako, da pokriva vsak kraj v občini.

Društvo »INVALID« Vuzenica vključuje:

– Invalide I., II. In III. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

– Druge invalidne osebe, ki zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar in oviranosti, ki jih pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo same delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega in družbenega življenja v okolju, v katerem živijo. Poseben poudarek je na ciljni skupini gibalno oviranih invalidov z okvaro hrbtenice in okončin, vnetne in degenerativne bolezni sklepov, revmatična obolenje, osteoporoza, poškodbe gibal in slično.

– Zakonite zastopnike invalidov in

– Druge pravne in fizične osebe, ki na različne načine podpirajo delovanje društva.

 

Namen

Dejavnosti

DEJAVNOST DRUŠTVA »INVALID« VUZENICA

 je zasnovana na načelu demokratičnosti pri oblikovanju odločitev in samem odločanju ter na načelu prostovoljnosti pri vključevanju v društvo.
Z organiziranimi oblikami dela in povezovanja članov društva, društvo omogoča in zagotavlja:
· boljše in lažje povezovanje
· organiziranje ter informiranje invalidov in organov društva
· lažje vključevanje vseh invalidov v delo društva
· uresničevanje ciljev društva v bivalnem in delovnem okolju invalidov

TEMELJNI NEPRIDOBITNI CILJI DELOVANJA DRUŠTVA

· uveljavljanje človekovih pravic invalidov in oseb z invalidnostjo
· nediskriminacijo invalidov in oseb z invalidnostjo
· socialno pravičnost in enake možnosti invalidov in oseb z invalidnostjo
· vzpodbujanje invalidov za opiranje na lastne moči in sposobnosti
· avtonomnost invalidov kot uporabnikov storitev
· razvijanje športno rekreativne, kulturne in družabne dejavnosti za invalide in oseb z invalidnostjo
· ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo invalidov in oseb z invalidnostjo
· izvajanje posebnih socialnih programov
· skrbi za vključevanje in širitev članstva na svojem področju

TEMELJNO POSLANSTVO DRUŠTVA INVALID VUZENICA PREDSTAVLJA IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV NA LOKALNI IN DRŽAVNI RAVNI

· posebni socialni programi na lokalni ravni
· posebni socialni programi na državni ravni
· društveni programi
· občina po meri invalidov
· namenitev dela dohodnine za društvo

Programi, ki jih društvo izvaja na lokalni ravni

1. INVALIDOM IN OSEBAM Z INVALIDNOSTJO PRIREJEN ŠPORT

Redna športna dejavnost, ki je strokovno vodena in organizirana, ima poleg zdravstvenega tudi velik socialni in povezovalni vidik. Dokazano je, da dejavni invalidi niso v breme svojcem in okolju, da manj obolevajo, delujejo konstruktivno in niso destruktivni do svojega telesa, psihe in drugih ljudi. Program je pripravljen tako, da pomaga ohranjati in izboljševati telesne funkcije ter pomaga pri socializaciji invalidov v družbo. Vadba in tekmovalnost invalidom dvigne samozavest in izboljša predstavo o sebi.

2. PLAVANJE IN VADBA V VODI KOT TERAPEVTSKO SREDSTVO

Plavanje in vadba v vodi je ena najprimernejših dejavnosti za invalide s prizadeto motoriko, omogoča samostojnost pri gibanju, krepi telesne sposobnosti in ugodno vpliva na duševno počutje. Voda omogoča več samostojnega gibanja, kar je zelo pomembno za tiste, ki so odvisni od ortopedskih pripomočkov, kot tudi tistih, ki jim šibkost skeletnega mišičevja na kopnem ne omogoča prostega in nemotenega gibanja. Plavanje in vadba v vodi pozitivno vpliva tudi na srčno-žilni, dihalni, kostno-mišični in živčni sistem. Še posebej priporočljivo je za invalide, ki imajo bolečine v hrbtenici in nogah, saj v vodi ne nosijo svoje celotne teže.

3. USPOSABLJANJE ORTOPEDSKO GIBALNO OVIRANIH INVALIDOV ZA SAMOSTOJNO ŽIVLJENJE

Program je namenjen preprečevanju in izboljšanju deformacij, bolezni in poškodb gibal. Z izvajanjem programa poskušamo zmanjšati bolečine in okorelost spodnjih in zgornjih okončin, vratu in hrbtenice. Gibanje je za kvaliteto življenja zelo pomembno, zato je priporočljiva redna vadba, kar pomeni izvajanje ustreznih vaj glede na vrsto obolelosti ali invalidnosti. Z rednim izvajanjem vaj ima uporabnik večje možnosti za premagovanje težav ter lažjo vključenost v okolico.

4. POMOČ INVALID INVALIDU

Invalidi imajo zaradi svojega fizičnega in psihičnega stanja zelo veliko težav. Odražajo se v obliki poslabšanja gmotnega stanja, otežene osebne nege, poslabšanju ali neustreznosti stanovanjskih razmer, zdravstvene nege, medsebojnega razumevanja ter osnovne oskrbe in preskrbe. Cilj programa je izboljšanje navedenih težav z obiski prostovoljcev na domu in razne manjše pomoči. S tem se krepijo stiki z ljudmi, sklepajo se nova poznanstva in prijateljstva, sprošča se stres in napetost ter si pomagajo pri osamljenosti.

5. USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE - DELAVNICE USTVARJALNOSTI

Program usposabljanje za aktivno življenje-delavnice ustvarjalnosti ima za gibalno ovirane invalide zelo velik pomen. Z interesnimi dejavnostmi je omogočeno odkrivanje področij, ki niso opredeljena v ostalih posebnih socialnih programih. Uporabniki odkrivajo svoje talente, razvijajo in ohranjajo senzomotorične sposobnosti, kreativnost, vztrajnost in disciplino. Vsebine programov osvobajajo, pomirjajo in rešujejo strah pred nemočjo. Program pomaga tudi pred izolacijo in socialno izključenostjo. Z udeležbo v programu uporabniki izkoristijo prosti čas, krepi se družabništvo, samozavest in zaupanje v svoje sposobnosti.

6. DRUŠTVENI PROGRAMI

To so dejavnosti, ki jih društvo »INVALID« Vuzenica izvaja v lastni režiji in po želji uporabnikov, kot so razni izleti, srečanja v naravi, pikniki in podobno.

Programi, ki jih društvo izvaja na državni ravni

1. Ohranjanje in izboljšanje zdravja invalidov in oseb z invalidnostjo v slovenskih zdraviliščih

2. Invalidom in osebam z invalidnostjo prirejeni šport in rekreacija

3. Organizacija in izvedba srečanj likovnih in kulturnih skupin invalidnih oseb

4. Medgeneracijsko sožitje za kakovost življenja

 

k

Častno razsodišče

Predsednica Maher Irena
Naglič Dragica
Hude Štefanija

Upravni odbor

Antonija Miško – predsednica
Kelc Hedvika – podpredsednica
Črešnik Kociper Jožica – blagajničarka
Palko Franc
Lorenci Milka
Ažnik Srečko

Pogač Marjetka
Verdnik Vlado
Kuhar Milan
Ošlovnik Irena

Nadzorni odbor

Peklar Hedvika– predsednica
Plimen Vinko
Kuhar Mira