Kdo smo

»INVALID« društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Kidričevo
Kidričevo je eno izmed društev
soustanoviteljic Zveze društev
»INVALID«. Sklep je bil potrjen
na zboru članov 13.3.2004,

Društvo je enakopravni član Zveze »INVALID« s sedežem v Velenju, za izvajanje enotne socialno varstvene politike in skupno dogovorjenih nalog s področja varstva invalidov v Republiki
Sloveniji.

»I N V A L I D«
DRUŠTVO GIBALNO OVIRANIH IN OSEB Z INVALIDNOSTJO KIDRIČEVO
Kajuhova 4, 2325 Kidričevo

Davčna številka: 73578339
Matična številka: 1370367000

q

Odgovorna oseba
Anton Podvršek

»INVALID« društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Kidričevo
( Društvo »INVALID« Kidričevo)

je prostovoljno, nepridobitno združenje invalidov vseh kategorij po zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju in druge telesne ali duševno prizadete osebe, ki nimajo statusa
delovnega invalida. Združujejo in vključujejo se v članstvo zaradi lažjega uveljavljanja svojih
pravic iz naslova invalidnosti.

Društvu »INVALID« Kidričevo Društvu »INVALID« Kidričevo je na podlagi Zakona o invalidskih organizacijah (Ur.l.RS, št. 108/2002) s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti podeljen status invalidske organizacije. Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Društvo deluje na celotnem območju občine Kidričevo in ima organizirano mrežo članov izvršnega odbora tako, da pokriva vsak kraj v občini Kidričevo

Društvo »INVALID« Kidričevo ima naslednje namene in cilje:

– Pomaga invalidom pri rehabilitaciji in pri njihovem vključevanju v družbeno življenje
– Spremljati izvajanje poklicne rehabilitacije in zaposlitev invalidov
– Razvijati športno in kulturno dejavnost članov društva
– Sodeluje v pripravljalnih postopkih za novo ali prenovo zakonodaje
– Vključuje invalide I.II.III. kategorije po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
– Posreduje svojim članom pravno pomoč, če so ti potrebni

 

DEJAVNOST DRUŠTVA »INVALID« KIDRIČEVO

Je zasnovana po načelu enakopravnosti, demokratičnosti pri oblikovanju odločitev ,ter na načelu prostovoljnosti pri vključevanju v društvo.
Z organiziranimi oblikami dela in povezovanja članov društva , društvo omogoča in zagotavlja :
Organiziranje in informiranje invalidov in organov društva,lažje vključevanje vseh invalidov v delo društva.


Programi, ki jih društvo izvaja na lokalni ravni

1. INVALIDOM IN OSEBAM Z INVALIDNOSTJO PRIREJEN ŠPORT

Redna športna dejavnost, (rusko kegljanje,pikado in streljanje s zračno puško) je strokovno vodena in organizirana. Program je pripravljen tako, da pomaga ohranjati in izboljševati telesne funkcije ter pomaga pri socializaciji invalidov v družbo. Vadba in tekmovalnost invalidom dvigne samozavest in izboljša predstavo o sebi.

2. PLAVANJE IN VADBA V VODI KOT TERAPEVTSKO SREDSTVO

Plavanje in vadba v vodi, ki jo izvajamo v Termah Ptuj, je ena najprimernejših dejavnosti za invalide s prizadeto motoriko, omogoča samostojnost pri gibanju, krepi telesne sposobnosti in ugodno vpliva na duševno počutje. Voda omogoča več samostojnega gibanja, kar je zelo pomembno za tiste, ki so odvisni od ortopedskih pripomočkov, kot tudi tistih, ki jim šibkost skeletnega mišičevja na kopnem ne omogoča prostega in nemotenega gibanja. Plavanje in vadba v vodi pozitivno vpliva tudi na srčno-žilni, dihalni, kostno-mišični in živčni sistem. Še posebej priporočljivo je za invalide, ki imajo bolečine v hrbtenici in nogah, saj v vodi ne nosijo svoje celotne teže.

3. USPOSABLJANJE ORTOPEDSKO GIBALNO OVIRANIH INVALIDOV ZA SAMOSTOJNO ŽIVLJENJE

Program je namenjen preprečevanju in izboljšanju deformacij, bolezni in poškodb gibal. Z izvajanjem programa poskušamo zmanjšati bolečine in okorelost spodnjih in zgornjih okončin, vratu in hrbtenice. Gibanje je za kvaliteto življenja zelo pomembno, zato je priporočljiva redna vadba, kar pomeni izvajanje ustreznih vaj glede na vrsto obolelosti ali invalidnosti. Z rednim izvajanjem vaj ima uporabnik večje možnosti za premagovanje težav ter lažjo vključenost v okolico.

4. POMOČ INVALID INVALIDU

Invalidi imajo zaradi svojega fizičnega in psihičnega stanja zelo veliko težav. Odražajo se v obliki poslabšanja gmotnega stanja, otežene osebne nege, poslabšanju ali neustreznosti stanovanjskih razmer, zdravstvene nege, medsebojnega razumevanja ter osnovne oskrbe in preskrbe. Cilj programa je izboljšanje navedenih težav z obiski prostovoljcev na domu in razne manjše pomoči. S tem se krepijo stiki z ljudmi, sklepajo se nova poznanstva in prijateljstva, sprošča se stres in napetost ter si pomagajo pri osamljenosti.

5. USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE - DELAVNICE USTVARJALNOSTI

Program usposabljanje za aktivno življenje-delavnice ustvarjalnosti ima za gibalno ovirane invalide zelo velik pomen. Z interesnimi dejavnostmi je omogočeno odkrivanje področij, ki niso opredeljena v ostalih posebnih socialnih programih. Uporabniki odkrivajo svoje talente, razvijajo in ohranjajo senzomotorične sposobnosti, kreativnost, vztrajnost in disciplino. Vsebine programov osvobajajo, pomirjajo in rešujejo strah pred nemočjo. Program pomaga tudi pred izolacijo in socialno izključenostjo. Z udeležbo v programu uporabniki izkoristijo prosti čas, krepi se družabništvo, samozavest in zaupanje v svoje sposobnosti.

6. DRUŠTVENI PROGRAMI

To so dejavnosti, ki jih društvo »INVALID« Kidričevo izvaja v lastni režiji in po želji uporabnikov, kot so razni izleti, srečanja v naravi, pikniki in podobno.

Programi, ki jih društvo izvaja na državni ravni

1. Ohranjanje in izboljšanje zdravja invalidov in oseb z invalidnostjo v slovenskih zdraviliščih(terme Lendava, terme Olimia)

2. Invalidom in osebam z invalidnostjo prirejeni šport in rekreacija

3. Organizacija in izvedba srečanj likovnih in kulturnih skupin invalidnih oseb

4. Medgeneracijsko sožitje za kakovost življenja

 

k

Častno razsodišče

Bauman Ivan – predsednik
Kokol Anton
Žnidar Tilčka

Upravni odbor

Anton Podvršek – predsednik
Irena Rampre – podpredsednica
Milka Hrovat – blagajničarka
Ignac Milošič– član
Vida Bauman– član
Jožica Podvršek-član
Marijana Jerič-član

Nadzorni odbor

Mario Kuret – predsednik
Jožefa Zafošnik
Jože Murko