Kdo smo

»INVALID« Zvezo društev gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Slovenije so leta 2004 ustanovila invalidska društva iz območja Republike Slovenije zaradi medsebojne pomoči in uresničevanja skupnih interesov ter ohranitve varstva pravic gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo.

»INVALID« Zveza društev gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Slovenije (Zveza društev »INVALID«) je prostovoljno, neodvisno, samostojno, nevladno, nepridobitno združenje društev gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo, ki ji je na podlagi Zakona o invalidskih organizacijah (Ur.l.RS, št. 108/2002) s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti podeljen status invalidske organizacije.

»I N V A L I D«
ZVEZA DRUŠTEV GIBALNO OVIRANIH IN OSEB Z INVALIDNOSTJO SLOVENIJE
Trg mladosti 6, 3320 Velenje

Davčna številka: 99968347
Matična številka: 1461184000

q

Odgovorna oseba
Silvester Skok
G: 031 785 454

i

Tajništvo
Nada Šošterič
T: 03-587-4081

Zveza društev »INVALID« je invalidska organizacija,
ki v 7. invalidskih društvih združuje:

– invalide I., II. in III. kategorije po Zakonu pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– druge invalidne osebe, ki zaradi prirojenih ali pridobljenih okvar in oviranosti , ki jo pogojuje oziroma   ustvarja fizično družbeno okolje, ne morejo same delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega življenja v okolju, v katerem živijo. Telesna okvara je podana, če nastane pri osebi izguba, bistvenejša poškodovanost ali znatnejša onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa, kar otežuje aktivnost organizma in zahteva večje napore pri zadovoljevanju življenjskih potreb, ne glede na to ali ta okvara povzroča invalidnost ali ne. Poseben poudarek je na ciljni skupini gibalno oviranih invalidov z okvaro hrbtenice,vnetne in degenerativne bolezni sklepov, revmatična obolenja, osteoporoza,poškodbe gibal in podobno.
– zakonite zastopnike invalidov in
– druge pravne in fizične osebe, ki na različne načine podpirajo delovanje društev Zveze na območju države Slovenije.

Namen

Dejavnosti

Zveza društev »INVALID«

je nacionalno krovno združenje, ki združuje vsa tista društva, ki iz različnih razlogov niso mogla ali hotela postati člani v drugih zvezah invalidov. Namen Zveze je prostovoljno in neodvisno združevanje interesno povezanih invalidov preko njenih članov, z namenom ugotavljanja, zagovarjanja in zadovoljevanja posebnih potreb invalidov in oseb z invalidnostjo in na organiziran način zastopati njihove interese.

Temeljni nepridobitni cilji delovanja zveze so:

· Uveljavljanje človekovih pravic invalidov in oseb z invalidnostjo,

· vključenost invalidov in oseb z invalidnostjo v družbo in sodelovanje v vsakdanjem življenju,

· nediskriminacija invalidov in oseb z invalidnostjo,

· spodbujanje invalidov in oseb z invalidnostjo na lastne moči in sposobnosti,

· avtonomnost invalidov in oseb z invalidnostjo kot uporabnikov storitev,

· ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo invalidov in oseb z invalidnostjo,

· socialna pravičnost in enake možnosti invalidov in oseb z invalidnostjo.

Temeljno poslanstvo Zveze društev »INVALID« predstavlja izvajanje posebnih socialnih programov na državni in lokalni ravni.

· Posebni socialni programi na državni ravni
· Posebni socialni programi na lokalni ravni
· Občina po meri invalidov
· Namenitev dela dohodnine za Zvezo

k

Programi na državni ravni

1. Ohranjanje in izboljšanje zdravja invalidov in oseb z invalidnostjo v slovenskih zdraviliščih

Namen programa je omogočanje koriščenje obnovitvene rehabilitacije socialno in zdravstveno šibkih invalidov v slovenskih zdraviliščih.
Gibanje in vadba v vodi je namreč ena najprimernejših dejavnosti za gibalno ovirane invalide. Zlasti tistim s prizadeto motoriko omogoča izjemno pomembno samostojnost pri gibanju, nasploh pa krepi telesno sposobnost in ugodno vpliva tudi na duševno počutje. Voda osebam s telesno motnjo omogoča več samostojnega gibanje, kar je posebnega pomena za tiste, ki so odvisni od ortopedskih pripomočkov, kot tudi tiste, ki jim šibkost njihovega skeletnega mišičevja na kopnem ne omogoča prostega in nemotenega gibanja.

Naš cilj je čim več gibalno oviranim invalidom omogočiti vključitev v program in s tem dopolniti obnovitveno rehabilitacijo, ki jim jo nudi javna zdravstvena mreža.

Program izvajamo v najetih apartmajih za 4 in 2 osebi Termah Lendava in Olimia od meseca maja do septembra.

2. Invalidom in osebam z invalidnostjo prirejeni šport in rekreacija

Šport je univerzalna dejavnost, ki je in mora biti na nekoliko prilagojen način dostopna praktično vsem invalidom ne glede na vrsto in stopnjo invalidnosti. Športne vsebine morajo biti sestavni del že same rehabilitacije, vzgoje in izobraževanja invalidov.

Društva na lokalnem nivoju poskušajo vključiti v športne dejavnosti čim več svojih članov. Na lokalnem nivoju se izvajajo redni treningi in udeležba na raznih športnih tekmovanjih v okolju kjer društva delujejo.

Nadgradnja športnih aktivnosti na lokalnem nivoju pa so tekmovanja, ki jih v okviru zveze organizirajo in izvajajo posamezna društva, enkrat v letu pa se izvedejo tudi Športne igre Zveze »INVALID«, kjer v izbranih športnih panogah sodelujejo ekipe posameznih društev.

3. Organizacija in izvedba srečanj likovnih in kulturnih skupin
invalidnih oseb

Ustvarjalni dnevi so sestavljeni iz različnih področij delovanja kot so likovna, plesna in glasbena,

kulinarična, kulturna v najširšem pomenu te besede. Ti dnevi so namenjeni skupnim dejavnostim. Pri teh dejavnostih pri invalidih spodbujamo splošno ustvarjalnost pri načrtovanju, pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in prostora.

Namen in cilj je prikazati širši javnosti aktivnosti in ustvarjalnost naših članov na področju kulture in kreativnosti.

4. Medgeneracijsko sožitje za kakovost življenja

Druženju kot preprostemu in učinkovitemu sredstvu za vzdrževanje in povrnitev prenekatere invalidske

psihofizične pomanjkljivosti, s programom dajemo možnost strokovnega vodenja le tega. Mnogim ljudem je vrnitev k naravi dala veliko več kot so upali. Tudi svoje sanje na poslovnem in osebnem področju so na tak način lažje uresničili.

Na srečanja vabimo strokovnjake, ki našim članom s svojimi pogledi svetujejo kako živeti z nastalo invalidnostjo, svoje pozitivne izkušnje pa predstavijo tudi člani posameznih društev.

Organi in komisija Zveze

Predsednik: Silvester Skok
Podpredsednica: Antonija Miško
Tajništvo: Nada Šošterič

Upravni odbor

Antonija Miško DI Vuzenica
Ladislav Bračič DI Konovo
Avgust Vrečko DI Brezno – Podvelka
Bojan Zager DI TEŠ Šoštanj
Anton Podvršek DI Kidričevo
Frančiška Kramar DI Bohinj
Anton Berkovič ZI Brežice

Nadzorni odbor

Tanja Čas – predsednica
Marta Mravljak – član
Ivanka Lupšina – član

 

 

j

Častno razsodišče

Olga Bračič – predsednica
  Viktor Dolenc – član
Vojko Polanc – član