Kdo smo

Z rastjo mesta Velenje je na obrobju rastlo naselje in krajevna skupnost Konovo, krajani so si želeli druženja in skrb po skrbi za invalide, obolele, starejše, osamljene privede do ustanovitve odbora invalidov 13.5.1986 po reorganizaciji je »Invalid« društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Konovo eno od soustanoviteljic Zveze društev Invalid Slovenije na ustanovni skupščini 24.04.2004.

Društvo je enakopravni član Zveze »INVALID« s sedežem v Velenju, za izvajanje enotne socialno varstvene politike in skupno dogovorjenih nalog s področja varstva invalidov v Republiki Sloveniji.

»I N V A L I D«
DRUŠTVO GIBALNO OVIRANIH IN OSEB Z INVALIDNOSTJO KONOVO
Konovska cesta 21, 3320 Velenje

Davčna številka: 80377114
Matična številka: 1052896000

q

Odgovorna oseba
Ladislav BRAČIČ

»INVALID« društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Konovo
( Društvo »INVALID« Konovo)

je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združevanje fizičnih oseb, v katerega se prostovoljno združujejo invalidi in druge fizične osebe zaradi zagotavljanja, zadovoljevanja, zastopanja in zagovarjanja posebnih in skupnih interesov invalidov, medsebojne pomoči in uresničevanja in zastopanja svojih posebnih interesov na lokalni in državni ravni.

Društvo Invalid Konovo ima urejene statuse:
Invalidske organizacije
Nevladna organizacija v javnem interesu
Prostovoljska organizacija in organizacija s prostovoljskim programom.

Društvo je pravna oseba zasebnega prava, društvo deluje na področju KS Konovo,
Mestne občine Velenje in širše. Uporabniki naših programov so gibalno ovirani, osebe z invalidnostjo, osamljeni starejši, mlajši invalidi in člani društva Invalid. Programe, dejavnosti načrtujemo tako, da najbolj ustrezajo uporabnikom kar ugotavljamo z evalvacijami. Visoka udeležba uporabnikov in veliko število prostovoljcev nam zagotavlja, da smo uspešni, da delamo dobro v korist različnih potreb, različno oviranih invalidov, starejših osamljenih uporabnikov in pomoči potrebnim.

Sredstva za izvajanje dejavnosti in izvajanje psihosocialnih programov društvo Invalid Konovo pridobiva :

Na razpisu za sofinanciranje programov Federacije invalidskih in humanitarnih dejavnosti (FIHO), kjer se vsako leto prijavimo z vlogo za dodelitev sredstev.
Na razpisih mestne občine Velenje za sofinanciranje športa invalidov, socialnih in zdravstvenih programov v mestni občini Velenje.
Članarine
Prispevki uporabnikov

 

Društvo »INVALID« Konovo vključuje:

– Invalide I., II. In III. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

– Druge invalidne osebe, ki zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar in oviranosti, ki jih pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo same delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega in družbenega življenja v okolju v katerem živijo. Zakonite zastopnike invalidov.

– Druge pravne in fizične osebe, ki na različne načine podpirajo delovanje društva.

 

Namen

Dejavnosti

DEJAVNOST DRUŠTVA »INVALID« KONOVO

Pri oblikovanju posebnih socialnih programov za potrebe dejavnosti društva v korist invalidov izhaja društvo iz načel državne strategije razvoja invalidskega varstva ob upoštevanju mednarodnih veljavnih standardov s področja invalidskega varstva.

Delo društva Invalid Konovo temelji na nesebičnem in angažiranem prispevkov prostovoljcev invalidov – članov društva.

Na nepridobiten način društvo nudi pomoč in posebne socialne programe pri uveljavljanju potreb invalidov na področju varovanja zdravja, zdravstvene in socialne rehabilitacije, vzgoje in izobraževanja, usposabljanja, bivanja, socialne varnosti, kulture, športa in rekreacije in pri skrbi za kvalitetno življenje invalidov v svoji sredini.

TEMELJNI NEPRIDOBITNI CILJI DELOVANJA DRUŠTVA

Socialna pravičnost in enake možnosti invalidov.
Sprejemanje invalidov v širšem družbenem okolju.
Osveščanje širšega družbenega okolja o potrebah invalidov.
Spodbujanje in aktivnosti za izmenjavo izkušenj med sorodnimi društvi in drugimi institucijami s tega področja.
Aktivno sodelovanje pri zagotavljanju kvalitetnih življenjskih pogojev oziroma pri odpravljanju arhitektonskih ovir.
Pomoč občinskim, državnim in drugim strokovnim organom, institucijam, organizacijam in skupnostim pri izvajanju njihovih nalog in načrtov s področja v skrbi za invalide.
Skrb za vključenje in širitev članstva v lokalni skupnosti.


TEMELJNO POSLANSTVO DRUŠTVA INVALID KONOVO PREDSTAVLJA IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV NA LOKALNI RAVNI IN SODELOVANJE S LOKALNO SKUPNOSTJO

Posebni socialni programi na lokalni ravni.
Prostovoljci izvajalci pišejo dnevnike in vmesna poročila po programih za tromesečje ,nadzor na nivoju Zveze Invalid .
Posebni socialni programi na državni ravni.
Društveni programi.
Občina po meri invalidov.
Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v MO Velenje za tekoče leto.
Svet za invalide mestne občine Velenje
Program za izboljšanje življenja invalidov v MO Velenje za obdobje 2018 – 2022
Namenitev dela dohodnine za društvo.

 

Programi, ki jih društvo izvaja na lokalni ravni

1. INVALIDOM IN OSEBAM Z INVALIDNOSTJO PRIREJEN ŠPORT IN REKREACIJA

Osnovni namen je dvig in ohranjanje splošne telesne sposobnosti vsakega vadečega invalida, dvig samozavesti in tekmovalnosti. Redna športna dejavnost je strokovno vodena in organizirana, ima poleg zdravstvenega tudi velik socialni in povezovalni vidik. Je oblika druženja in premagovanja osamljenosti. Aktiven starejši predstavlja manjše breme za skupnost in družino saj z aktivnostjo skrbi za ustrezno osebno zdravje in počutje. Uporabnikom omogočamo igranje šaha, valike, metanje krogov, petanka. Zelo načrtno poteka vadba pikada, ruskega kegljanja in streljanja z zračno puško, udeležujemo se različnih meddruštvenih tekmovanj, kjer dosegamo številne ekipne pokale in posamične medalje.

2. PLAVANJE IN VADBA V VODI KOT TERAPEVTSKO SREDSTVO ORTOPEDSKIH INVALIDOV

Namen je čim več invalidom omogočiti in seznaniti s prednostmi, ki jih prinaša plavanje, gibanje v vodi pri zmanjšanju bolečin, ohranjanju telesne sposobnosti in jih spodbuditi za redno vadbo gibanja in terapevtskih vaj pod strokovnim vodstvom za to usposobljenih terapevtov. Vsled omejenih sredstev program izvajamo v termah Topolšica le dvakrat mesečno po 4 ure skozi vse leto.

3. USPOSABLJANJE ORTOPEDSKO GIBALNO OVIRANIH INVALIDOV ZA SAMOSTOJNO ŽIVLJENJE

– Fizioterapevtske vaje
– Nordijska hoja
– Magnetna terapija BIO LIVE in PAIN FLEX
V programu uporabniki enkrat tedensko koristijo strokovno vodene fizioterapevtske vaje in
nordijsko hojo. Na domovih uporabnikov pa koristijo magnetni terapiji BIO LIVE in PAIN
FLEX, ki jo uporabniki dobijo na posojo.

4. POMOČ INVALID INVALIDU

Cilj programa je izboljšanje in lajšanje težav, ki spremljajo invalide – uporabnike zaradi fizičnega, psihičnega stanja in osamljenosti. S skromnimi sredstvi a z velikim vložkom prostovoljcev – invalidov izvajamo obiske na domovih uporabnikov, varstvenih in zdravstvenih institucijah. Prostovoljci uporabnikom prinašajo toplino, nasvete, dobro voljo, druženje, pogovor, razne manjše oblike pomoči. Medsebojni stiki zadovoljujejo prirojene psihosocialne potrebe varnost, socialna pripadnost, ljubezen, samospoštovanje, vedoželjnost, potrebe po lepem in samouresničevanje. Pod okriljem Mestne občine Velenje izvajamo projekt »Donirana hrana« in razdeljevanje živil banke hrane Slovenije Sibahe. Prostovoljci invalidi prevzamejo na zbirnem mestu dvakrat na
teden živila in jih razdelijo pomoči potrebnim.

5. USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO ŽIVLJENJE - USTVARJALNE DELAVNICE

Za invalidne osebe je ohranjanje delovnih, kreativnih in vedoželjnim sposobnosti izrednega pomena. Program izvajamo po planu dejavnosti in je sestavljen iz uvodnega oz. predstavitvenega dela in praktičnega dela. Izdelke, ki jih udeleženci izdelajo, razstavljamo na razstavah v lokalni skupnosti : krajevni skupnosti, medgeneracijskem festivalu, svetovni dan zdravja v mestni občini Velenje in meddruštvenih srečanjih. Uporabniki se družijo ob obisku gledališča, razstav, kulturnih dogodkov, muzejev, na strokovnih ekskurzijah, martinovanju, predavanjih in poglabljanju rokodelskega znanja na ustreznih izobraževanjih.V programu uspešno vadi in deluje pevski zbor, z nastopi popestri marsikateri dogodek v vrtcih, domovih za odrasle in lokalnih prireditvah.

6. DRUŠTVENI PROGRAMI

To so dejavnosti, ki jih društvo invalid Konovo izvaja za krepitev društvene pripadnosti, za vzdrževanje pristnih medčloveških odnosov, socialno varstvo in varovanje zdravja.

Programi, ki jih društvo izvaja na državni ravni

1. Ohranjanje in izboljšanje zdravja invalidov in oseb z invalidnostjo v slovenskih zdraviliščih

2. Invalidom in osebam z invalidnostjo prirejeni šport in rekreacija

3. Organizacija in izvedba srečanj likovnih in kulturnih skupin invalidnih oseb

4. Medgeneracijsko sožitje za kakovost življenja

 

k

Častno razsodišče

Miklavžin Karli – predsednik
Sešel Anica
Mirjana Guzej

Upravni odbor

Bračič Ladislav – predsednik
Čas Tanja – tajnik
Riga Štefan
Lidija Gluk
Vavh Majda
Bračič Olga
Urbašek Črt
Merčnik Franc

Nadzorni odbor

Guzej Branko – predsednik
Kovač Ivan
– član
Šimek Jožica
– član